اتلیه کلار سیما جهت تکمیل کادر اجرای خود از علاقه مندان دعوت ب عمل مینماید
عکاس خانم
منشی
روتوش کار خانم یا اقا
کار اموز خانم یا اقا
کلیه پرسنل باظاهری اراسته و استایل مناسب
جهت هماهنگی فقط تماس گرفته شودشماره تماس