کارگر ساده – کارگرد ماهر – کمک آشپز – آشپز – کارگر انبار – خدمات تولید – کانتر کار – سالن کار
مزایا:
بیمه تامین اجتماعی – بیمه تکمیلی- بیمه عمر و حادثه – محل اقامت – غذا – بیمه خودرو – آموزش – مطابق با قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
کیلومتر 5 جاده احمد آباد مستوفیشماره تماس