به نام روزی دهنده
استخدام فروشنده ادکلن وارایشی
بااموزش کاملا رایگان واینده ای روشن
به هیچ عنوان مانتورک نیستیم
درحال حاظر هم سی هزار قلم کالاداریم
واینکه مادفتروانبارپخش داریم
صداقت درکار جزواولویت ماست
مرسی ازبرنامه خوب دیوارشماره تماس