((بدون جای خواب ))
فروشنده با تجربه بالا جهت سوپر مارکت [عندالزوم حقوق توافقی]
نیرو ساده ( کارگر ساده )جهت سرویس نظافت چیدمان
با حقوق مکفی و توافقی
صبحانه و ناهار به عهده فروشگاه میباشد
ساعت کاری ۷ صبح الی ۲٠ یا ۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰
در هفته نصف روز مرخصی
جمعه ها نصف روز
درماه و در تابستان و اعیاد …. مرخصی
محیط کار دوستانه و صادقانه هست
سن از ۲۵ سال به بالا و افراد بازنشسته فعال
شاخصه اصلی استخدام:تعهد به کار و فعالیت و ظاهر اراسته .
محدوده فروشگاه مَملو از مترو و بی ار تی میباشد
فروشگاه نزدیک به میدان ارژانتین میباشد
استدعا دارم فقط اشخاصی تماس بگیرند که واقعاً قصد کار کردن را دارند
در صورت عدم پاسخ مجددا و مجددا و مجددا و مجددا تماس حاص فرماییدشماره تماس