به یک فروشنده خانم با شرایط زیر نیازمندیم:
حداکثر سن 25 سال
مجرد و دارای سابقه کار حداقل 1 سال
منزل ایشان در محدوده مغازه باشد
منضبط و ظاهری آراسته و دارای روابط عمومی خوب باشد.
ترجیحا وارد به اینستا و تلگرام باشد
حداقل حقوق 3.5 میلیون و در صورت رضایت قابل افزایش می باشد.
آدرس: عبدل آباد خ احسانیشماره تماس