مجموعه پوشاک جامعه جهت تکمیل کادرفروش خود اقدام به جذب فروشنده خانم وآقا جوان می نماید.
***************************************
ظاهرآراسته
فعال وپرانرژی
روابط عمومی بالا
سن ۲۰ الی ۳۵
***************************************
ساعت کار۹الی ۲۱
تاشهریورماه جمعه ها تعطیل
حقوق ۵
بیمه سه ماه بعداز اشتغال
****************************************
ارسال رزومه واتساپ ***********شماره تماس