نوشن حساب های روزانه داخل دفتر
فروش لباس در مواقع امدن مشتری
بعد از خرید پارچه متراژ پارچه ها نوشته شود
بسته بندی لباس و فرستادن برای مشتری
جواب دایرکت دادن
عکاسی با گوشی از لباس
وارد کردن اطلاعات مشتری در دفتر
تاکردن پارچه ها و چیدن در کمد
اویزان کردن لباس به چوب کار و گذاشتم روی رگال
چیدن لباس های روی رگال بر اثاث رنگبندی
مرتب کردن کلی مزون قبل از ترک محل کار
تعداد کار زیاد میباشد ولی حجم کار کم است
ساعت کاری:۱۱ الی ۷
محیط زنانه
فروشنده خانومشماره تماس