فروشنده خانم یا اقا ترجیحا خانم ۱۰ صبح ۸/۵شب خانم اقایان ۱۰ شب درصورت تجربه فروشندگی حقوق خوب داده میشود ضمننا اقایانی که در رده کارجورکردن مانتو فعلیت داشتند نیز بعنوان کار جورکن میپذیریم با داشتن تولیدی خوب بنام حقوق کار جورکن خوب در نظر گرفته شدهشماره تماس