آقای جوان خوش برخورد با روابط عمومی خوب
**غیرسیگاری**
درمحدوده افسریه و حوالی
ترجیحا زیر سی سال ومجرد
ساعت کاری:
صبح از ساعت ٩ تا ٢بعدازظهر
٢ساعت تایم استراحت وناهار روزانه و فروشگاه تعطیل می باشذ
بعدازظهر ازساعت۴الی ١٠ شب
جمعه ها صبح تعطیل
جای خواب نداردشماره تماس