به تعدادی خانوم جهت کار در فروشگاه سیسمونی تمام وقت از ۱۰ صب تا ۸ شب
درهفته وسط هفته یکروز مرخصی
با حقوق خوب بین ۳ تا ۴ ملیون بستگی به نوع کار
شماره تماس :***********
شماره مغازه:********شماره تماس