سلام
استخدام لابی من بازنشسته
شیفت های 12 ساعت کار 24 استراحت
بیمه ندارد
جای خواب ندارد
فرد موجه و دارای ظاهری آراسته
لباس پرسنلی داده میشود
ساعت تماس 9 الی 16
حقوق ماهانه در سال جدید 5/000/000 تومانشماره تماس