لابی من برای ساختمان مسکونی ۲۰ ‌واحدی شیفت شب ۱۴ ساعت شیفت ۳۴ ساعت استراحت ۸صبح الی ۶ غروب وروز جمعه علاوه بر شیفت کاری هر کدام از نگهبانان شب ۵ ساعت بجای نگهبانان روز که روز تعطیلی ایشان است اضافه شیفت دارن با حقوق ۴ میلیون تمام بیمه ندارد سن بین ۵۰ الی۶۰ اولویت بازنشسته هاشماره تماس