به تعداد مزدی دوز زنانه دوز و چرخکار و کارگر ساده خانم نیاز مندیم
سبک کار : بلیز شلوار بازاری
کار ساده قیمت مناسب
کار دائم تسویه نقد
لطفا فقط تماس بگیرید به دلیل مشغله کاری پیام پاسخگو نیستمشماره تماس