با هرسرمایه ای میتوانید کارآفرین باشید..
هولدینگ معتبر موادغذایی.. فعالیت در زمینه انواع محصولات غذایی ..صادرات و واردات.. تولید و توسعه کالاهای اساسی برمبنای طرحهای دانش بنیان.. پرداخت مبالغ مشارکت به صورت ماهانه و یا ۴ ماه یکبار.. انواع تضامین جهت مشارکت موجود میباشد.. بازدید از کارخانه برابراست با قرارداد..شماره تماس