###توجه توجه توجه ________به دلایل کاملا خاص فروش به صورت محدود میباشد###

خط A
ظرفیت ذوب ۲ تن در روز
قیمت خط ۵۰۰ میلیون+۳۰۰ میلیون فیلتر
سود دهی خط در ۲۴ روز کاری۲۴۰ میلیون تومان

خط B
ظرفیت ذوب ۱ تن در روز
قیمت خط ۴۰۰ میلیون+۲۰۰ میلیون فیلتر
سود دهی خط در ۲۴ روز کاری ۱۲۰ میلیون تومان

خط C
ظرفیت ذوب ۷۰۰ کیلو در روز
قیمت خط ۳۰۰ میلیون+۱۵۰ میلیون فیلتر
سود دهی خط در ۲۴ روز کاری۸۰ میلیون تومان

خط D
ظرفیت ذوب ۵۰۰ در روز
قیمت خط ۲۰۰ میلیون+۱۰۰ میلیون فیلتر
سود دهی خط در ۲۴ روز کاری ۶۰ میلیون تومان

خط E
ظرفیت ذوب ۳۰۰ در روز
قیمت خط ۱۵۰ میلیون+ ۶۰میلیون فیلتر
سود دهی خط در ۲۴ روز کاری ۳۵میلیون تومان

فضای نصب به متر مربع
A B C D E
100 80 70 50 30
سوخت مصرفی:
گاز شهری یا گازوئیل

##خرید شمش تولیدی به صورت تضمینی به مدت ۵ سال##

شرایط مشارکت ( فقط در خطA)
۱_ فضای نصب کافی ، فراهم بودن انشعابات برق و گاز
۲_ سرمایه درگردش برای خرید مواد اولیه
۳_ پرداخت ۵۰ درصد از هزینه خطشماره تماس