❇ گـروه مشـاوریـن امـلـاک آراد❇

❇ بـهتـریـن لـوکیشـن فـردوس❇

◀◀فضـای کفـی بـالـای 400متـر▶▶

▪استخـدام تعـداد محـدود مشـاور اجـاره و فـروش▪

▪فقط مبتدی ▪

▪بـا مـزایـا و شـرایـط ایـده‌آل▪

▪️▪️آموزش صفر تا صد کار به صورت رایگان▪️▪️

☑آگهـی دیـوار رایـگان

☑تسـویـه نقـدی پـس از عقـد قـرارداد

☑فـایلیـنگ قـوی=منطـقـه 2 و 5

☑فـایلیـنگ شـخصـی بسـیـار قـوی

☑مشـتری حضـوری فـراوان

☑اتـاق قـرارداد مجزا و لـوکس

☑2طبقـه پـارکینـگ مخصـوص مشـتـریـان

☑حضـور مـدیـران قـرارداد حـرفـه‌ای بـا سـابقـه طـولانـی

☑محیـط بـدون حـاشیـه بـا اتـومـاسیـون اداری منـظم

☑تبـلیـغات شـهـری بـه صـورت گستـردهشماره تماس