نیازمند منشی خانم واقا به جهت کار در املاک دوشیفت صبح وعصر..با حقوق ودرصد ازهرمعامله…
۲۵تا۳۵سال
آشنایی با املاک
هر هفته پنجشنبه وجمعه استراحت …
ساختمان مجزا دارای اتاق غذا ونماز وگاز ویخچال …شماره تماس