منشی خانم جهت انجام اموردفتری شرکت لوازم خانگی فن بیان بالا حداقل سن ۲۵ تا ۳۰ اشنا به اکسل مستعد به کار خانم محل کار کارمیکند ساعت کاری ۸:۳۰ تا۶ میباشد دنچ شنبه تا ۲/۳۰شماره تماس