نیاز به منشی داریم با برخورد مناسب .
جذب مشتری بالا .فن بیان خوب برای توضیحات خدمات سالن .
ظاهری آراسته .
پوشش فرم اداری الزامی
و..
ساعت کاری از ساعت 11تا ساعت 19میباشدشماره تماس