همکار منشی خانم با روابط عمومی بالا و فن بیان خوب و ظاهری آراسته و روابط اجتماعی خوب آشنا و فعال با کارهای فضای مجازی با حوصله و منظم و منعطف ترجیحا مجرد آشنا به کامپیوتر
جهت دفتر مدیریت واحد فنی جهت همکاری نیازمندیم.
لطفا افراد واجد شرایط رزومه خود را در واتساپ ارسال نمایند.شماره تماس