مهندس عمران معماری یک نفر خانم مسلط به اتوکد با حداقل یک سال سابقه جهت کار در دفتر تهران

مهندس عمران معماری یک نفر کارآموز خانم مسلط به اتوکد بدون سابقه جهت کار در دفتر تهران

مهندس عمران عمران یک نفر آقا جهت کار در کارگاه قزوین حداقل یک سال سابقه

حقوق توافقی
بیمه دارد
محیط کاری سالمشماره تماس