یک شرکت رتبه یک ساختمان جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود در یکی از پروژها در محدوده پاسداران نیاز به یک نفر مهندس عمران با سابقه کار در دفتر فنی ویک نفر مهندس عمران با سابقه کار در قسمت کنترل پروژه دارد
لطفا رزومه کاری خود را به همین شماره وات ساپ فرماییدشماره تماس