ساعت ۱۲تا ۴ونیم به همراه غذا و بنزین مصرفی و ۴الی ۵روز مرخصی در ماه با حقوق۵ میلیون در ماه
موجه و متعهد به کار ساکنین منیریه و حسن آباد باشه بهتره پخش غذا فقط محدوده رستوران میباشد و راه دور نداردشماره تماس