مونتاژ کار ماهر ام دی اف جهت کار در کارگاه واقع در شهرک صنعتی خاوران و همچنین نصب شهرستان نیازمندیم. جای خواب نداریم. حداقل ۲ سال سابقه. سن: ۱۸ تا ۳۵ سال. بیمه. پایه حقوق : ۶ تا ۷ میلیون تومان. اضافه کار، مرخصی ماهانه، عیدی و پاداش نصب شهرستان.شماره تماس