سالن زیبایى چهره هاى روز (بانوان) واقع در شهرک غرب جهت تکمیل کادر خود به ٢نفر :
١-مژه کار حرفه اى و با مشترى
٢-رنگ و مش کار حرفه اى و با مشترى نیاز دارد
لطفا فقط تماس تلفنى

مزاحمت=پیگرد قانونىشماره تماس