به یک نفر مکانیک ماهر به اتوبوسهای ایویکو و پیشرو با درآمد مکفی نیازمندیم(جای خواب نیز موجود میباشد) متقاضیان به آدرس جاده آبعلی بعد از بزرگراه شهید بابایی جاده اختصاصی توقفگاه شرکت واحد مراجعه نمایید.شماره تماس