به تعدادی مکانیک ماهر اتومبیل ، آشنا به تعمیرات خودروهای سواری ایرانی و خارجی ، جهت همکاری در تعمیرگاه ماشین های سواری ، نیازمند است . جای خواب نداریم و تسویه بصورت روزانه انجام می شود . حداکثر سن ، ۴۰ سال .شماره تماس