به دو نفر خانم برای کار آبدارچی و نظافتچی تمام وقت برای نازی آباد و پاره وقت برای نارمک جهت کار در آموزشگاه زبان نیازمندیم :

سن : ۲۵ الی ۴۵
بدون سوء پیشینه
سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.
متعهد مسئولیت پذیر امانتدار
پر انرژی و منظم

شرح کار:
نظافت کلاس ها و سرویس ها
پذیرایی از کارکنان
جا به جایی وسایل در صورت نیاز
انجام خریدهای لازم برای آموزشگاه

ساعت کاری :
تمام وقت : آدرس نازی آباد
هر روز از ۱۱ الی ۲۰
حقوق ۵ م
بیمه دارد
جمعه ها تعطیل

پاره وقت : آدرس نارمک
هر روز از ۱۳.۳۰ الی ۲۰
پنجشنبه ها ۱۰ الی ۱۴
حقوق ۳.۵ م
جمعه ها تعطیل

سفته ضمانت الزامی است .شماره تماس