لطفا متن را کامل بخوانید و سپس تماس بگیرید.به یک نفر استاد کار ماهر نقاش ساختمان به صورت کار دائم نیاز داریم. لطفا استاد کار ماهر تماس بگیرد و نه وقت خودتان را بگیرید و نه ما. کار همیشگی میباشد و باید شخصی باشد که به طور دائم تشریف بیاورد. منظم‌ و خوش اخلاق باشد. تسویه هر هفته میباشد. لطفا کسی تماس بگیرد که در کار زرنگ و سرعت عمل بالایی داشته باشد و روی دستمزد ایشان لحاظ خواهد شد. یا حقشماره تماس