نیازمند نیرو فوری فوری!!!!!!
⚛حقوق از ۷ تا ۱۰ میلیون تومان
⚛تعداد محدودی نیروی خانم وآقای ساده نیاز داریم برای نظافت ساختمان وراه پله وپارکینگ
⚛با جای خواب تمیز و مجهز
⚛پاداش ،عیدی ،اضافه کار …
⚛ما کاریابی نیستیم لطفا نپرسیدشماره تماس