نیازمند موتورساز نیمه ماهر حداقل تا۲۵ سال هستم.
منظم تمیز باانگیزه وکاری
کارآموز دست به آچار هم مورد قبول میباشد
شرایط حقوق بعداز یک هفته کاربه صورت آزمایشی مشخص میشه حالایا درصدی یا حقوقی پس پشت تلفن صحبت ازحقوق نکنید ساکن تهران چون جای خواب ندارم .فقط تماس پاسخگوهستم یاعلی.شماره تماس