نیازبه دریافت خیلی فوری فوری فوری به300میلیون تومان سرمایه آزادباضمانت کارمندرسمی معتبر دولت باچک صیادی کارمندی+سفته+قراردادمحضری

((اصل مبلغ وسودپس از6ماه بصورت یکجاپرداخت میشود))

(نزدیک به دوبرابرمبلغ دریافتی معادل500میلیون تومان پرداخت میشود))

توجه کنیدمبلغ500میلیون تومان پرداخت میشود

لطفا
این فرصت استثنایی روازدست ندید

(((ازبابت برگشت مبلغ پرداختی وسودش خیالتون صدرصدراحت باشه لطفاوعده وعیدپوچ ندین چون واقعاگرفتارم ومشکل دارم لطفا اگرامکان پرداخت دارین تماس بگیرین وگرنه مزاحم نشین)))

تماس+پیامک وچت جوابگوهستم

(( ازعزیزان تقاضادارم بامطالعه کامل اگهی باتوجه به شرایط ونحوه پرداخت تماس بگیرن درهمه ساعات شبانه روز پاسخگوهستم )))

ازپرداخت هرنوع مبلغی باعناوین بیعانه وپیش پرداخت معذورم

برای وقت همدیگرارزش قائل باشیم

((وام بانکئ نمیخوام فقط سرمایه آزادمیخوام))

توجه
سندملکی برای ضمانت ندارم

یاعلیشماره تماس