شرکت معتبر بازرگانی با تعداد پرسنل محدود غالبا خانم برای امورخدمات نظافت داخلی،پذیرایی،اشپزی سبک ،خرید روز مره به یک نفر خانم ترجیحا مجرد ،با ظاهری مناسب،مسلط به اداب پذیرایی و روابط اجتماعی با حقوق مناسب و بیمه از روز اول نیازمند است. محیط بسیار سالمشماره تماس