نیازمند یک نیروی خدمات جهت کار در کافه کنافه
.
.
یک نیروی خدمات نظافتی
دارای مدرک اتباع/همراه غذا(نهار و شام)/جای خواب/۲روز اف در ماه
تا حقوق ۹

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در سپهر