فنی و دست به آچار
آشنا به دستگاههای نجاری
ترجیحا آشنایی کم با نقاشی

کارگاه واقع در سعید آباد طبق لوکیشن که در دیوار ثبت شده
حقوق به موقع و نقد پرداخت میشود
میزان حقوق پایین تر از ۸ میلیون تومن، بستگی به مهارت و سابقه کار تعیین میشود

حداکثر سن ۳۵ سال

بیمه نداردشماره تماس