کارگاه خیاطی مزون دوز
جهت تکمیل کادر خودنیازمند به یک (خانم#اقا)وسط کارووردست خیاط نیازمند میباشد دارای سابقه ویا حتی مبتدی واموزش داده میشود
ساعت کار۱۰ الی ۱۹
حقوق ثابت
سن استخدام تا ۲۵سال
***********شماره تماس