نوع همکاری :پاره وقت
جنسیت :خانم
منظم و
دارای روحیه کار تیمی و منضبط
خوشامدگو ،صندوقدار و سرمیزبان
حقوق دریافتی 5/700 تومان
بیمه (بدون کسر حق بیمه)
وعده غذایی
لباس فرم سازمانی
یک روز تعطیلی در هفتهشماره تماس