اساتید دانشگاه-فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری-فارغ التحصیلان ارشد(حداقل) جهت انجام نگارش و انجام نرم افزارهای مرتبط(اباکوس-متلب-پایتون-گمز-انسیس و….)پروژه های دانشجویی به واتساپ شماره *********** رزومه ارسال فرمایند. با تشکر از مدیریت دیوار-شماره تماس