مجموعه رستوران های اسپریچو جهت تکمیل کادر خود در سکشن های : سوخاری ، ساندویچ و پیتزا نیرو جذب مینماید ، با سابقه کاری مرتبط
مزایا :
بیمه
بن غذا پرسنلی
استراحت روزانه
۳ وعده غذا
خوابگاه
هفته ای ۱ روز مرخصی با حقوقشماره تماس