پیک موتوری تمام وقت حداقل حقوق ۸ حداکثر ۱۰
همراه غذا و جای خواب در اختیار در صورت خوب بودن تریپم داده میشود شیفت ظهر وشب اشنا به منطقه

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در دزاشیب