استخدام تعداد زیادی پیک موتوری فوری
تسویه هر 3 روز یکبار
پاداش روزانه ( انجام هر 10سرویس 200تومان پاداش جداگانه از سرویس ها )
فعالیت در منطقه و زمان دلخواه
تضمین درامد روزانه حداقل تا 600 هزار تومان
90% مسیر ها زیر 1.5 کیلومتر
بدون نیاز به سفته و گواهی نامهشماره تماس