مجموعه تولیدی. ال رومن استخدام نیرو بهمراه اموزش چرخکاری مینمایید
۱- راسته دوز چه صنف ویراهن چه صنفهای دیگر
۲- چرخکار حرفه ای یا مبتدی تحت آموزش
۳- علاقمندان به چرخکاری تحت آموزش چرخکاری ( مشروط حداقل دوماه خرجکارچینی )
۴- کارگر ساده خانم یا اقا
۵- وسطکار در همه زمینه های خیاطی
۶- خرجکار چین خانم یا آقا
۷- اتوکار تکمیلی
۸- یقه دوز پیراهن مردانه
۹- پشت دوز پیراهن
۱۰- پیش دوز
۱۱- سجاف دوز آستین پیراهن
۱۲-دوسوزنه دوز.

برای همکاری با شماره
******** تماس بگیرینشماره تماس