چرخکار
دوسوزنه کار
استین چسبون
اشنا با تمامی قسمت های پیراهن اسپرت با دوخت فرنگی
نیرو تخصصی میخوام که به همه قسمت های کار اشنا باشه نیرو فقط اقا کار دائمی برای کل سال با پرداخت نقد نقد هر هفتهشماره تماس