یک نفر کابینت ساز ماهر به همراه کارگر در کارگاه کابینت سازی نیازمندیم که تمام مراحل اندازه گیری،برش،مونتاژ،نصب،به عهده ایشان می‌باشد.افرادی در اولویت می‌باشند که رزومه کاری داشته باشند شهرستانی‌ها با جای خواب ساعت تماس ۱۰ تا ۱ بعداز ظهر ۵ تا ۷شماره تماس