برای کامل کردن کادر یک فروشگاه قفل و لولا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استخدام میکنیم.
ساعت کاری منعطف با وقت شما البته با برنامه منظم و مشخص از قبل
۶ماه بدون بیمه بعد از ۶ ماه بیمه میکنیم
حقوق از حداقل وزارت کار شروع و با توجه به توانایی و …شما بیشتر می شود.
دنبال آدم منظم و کاری می باشیم
در چت دیوار سوالی بود در خدمتمشماره تماس