به تعدادی نیروی ساده جهت کار در فروشگاه به عنوان مدیر فروش نیازمندیم تمام آموزشات مربوط به فروش در اینستاگرام و در بازار به صورت رایگان انجام میشه حتی برای کسانی که یکبار هم در طول عمرشون کار فروش رو انجام ندادند به راحتی و با استفاده از آموزشات فروش روال کار رو یاد میگیرند
ساعت کاری بر عهده نیروی کار
حضور الزامی نیست
کار به صورت غیر حضوری هم انجام میشود
نیاز به سابقه کار نیست .
نیاز به کارت پایان خدمت نیست
نیاز به تحصیلات نیست
و کلی مزایای دیگر که با حضور در دفتر کاری با یکسری از مسائل بیشتر آشنا خواهید شد.

شماره تماس

***********
***********

خدایی هستمشماره تماس