کارمند فروش خانم در نمایندگی مدیران خودرو
نمایندگی پورسعید خلیلی به ۲ نفر کارمندخانم مسلط به ورد ،اکسل و تایپ با روابط عمومی بالا نیازمند است .
شماره تماس:***********شماره تماس