کارمند خانم وارد به صدور انواع بیمه در فنآوران .ورد و اکسل هم بلد باشه .اضافه کاری جدا حساب میشه 1نفر

کارمند وارد به ورد و اکسل و دارای فن بیان و روابط عمومی خوب 2نفر

لطفا رزومه کاری و مشخصات فردی خودتان را در وآتساپ ارسال کنید.شماره تماس