فروشگاه های زنجیره ای هفت در محدوده های بریانک، اسکندری، امیری و خیابان قزوین از متقاضیان به کار دعوت به عمل می آورد :

شرایط احراز:
– جنسیت آقا و خانم
– سن 20 تا 35 سال
– حداقل مدرک دیپلم
– کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)
– پویا، پرتوان و پرانگیزه
– در دو شیفت چرخشی، شیفت اول از 8 الی 17:30 ، شیفت دوم از 13 الی 22:30
– یک روز در هفته تعطیل، یک روز در هفته فول تایم ( 8 الی 22:30)

مزایا:
– حقوق ثابت مناسب
– بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و بیمه عمر
– پرداخت اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری
– آموزش حین خدمت
– امنیت و ارتقاء شغلی
– پرداخت به موقع حقوق و مزایاشماره تماس