توجه استخدام باشرایط عالی ومحدودپذیرش برای ایرانی و اتباع افغانی
به ۵۰نفرنگهبان براپروژههای ساختمانی باحقوق ۷،۵۰۰تا۸میلیون بامزایای جای خواب تمییز/غذا/عیدی نیازمندیم

به⭐ ۲۰نفرنیروی آقاوخانم تهرانی وشهرستانی براکارخدماتی ونظافتی منازل/ راهرووشرکت ها ⭐۹تا۱۰ میلیون ونظافتی خدماتی پاساژ۸میلیون باجای خواب / غذا/ انعام وعیدی /تسویه به صورت روزانه ⭐وماهانه میباشد

به⭐ نیروی جوان وفعال براکاردررستورانهای برند تهران بادرآمد ⭐۵تا۹ میلیون /جای خواب تمییز/⭐ ۳وعده غذا/ انعام وعیدی نیازمندیم /کارگرساده ⭐۵میلیون /⭐ کمک آشپز ۶میلیون / ⭐آشپز ۸تا۹ میلیون

⭐(خانم جواهری)فقط تماس بگیرید ازدادن پیام وقت خودداری کنید .درصورت مشغولی صبورباشید ودوباره تماس بگیریدشماره تماس